Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U het recht heeft om de gegevens, die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens, die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk, dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft, dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is, dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker), wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven, nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden, worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd, dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent, dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt, zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt, voorafgaand aan de behandeling, uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven, welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen, dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging, bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte, waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie, zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan, die niet gewenst zijn, zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut, een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beeindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent, dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling- aangesloten bij de KNGF- binnen de praktijk, kenbaar maken.

Daar de praktijk te maken heeft met patiënten, waarbij medische dossiers worden opgesteld en een vertrouwensrelatie met de patiënt wordt opgebouwd, wordt rekening gehouden, met de omgang van de gegevens en informatie van de patiënten.
Ook een verantwoorde omgang met de patiënt, staat hoog in het vaandel. Om hier goed mee om te kunnen gaan, is er binnen de praktijk een privacy reglement opgesteld, waarin aangegeven wordt, hoe met de gegevens en de patiënt om te gaan.

Hygiëne en veiligheid

De praktijk hecht veel waarde aan de veiligheid van de patiënten en medewerkers. Hygiëne is hierbij een belangrijke factor. Hoe om te gaan met de veiligheid en het hygiënisch handelen, staan verwoord in de procedures in het kwaliteitshandboek .

Om aan de veiligheidseisen en de Arbeidsomstandighedenwet te voldoen, heeft de praktijk een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat risico’s c.q. onveilige situaties worden gesignaleerd en gecorrigeerd.