Betalingsvoorwaarden

Op alle producten en diensten van Fysiotherapie groepspraktijk Vollenhove-Blokzijl zijn de onderstaande betalingsvoorwaarden van toepassing.

  • De meeste patiënten ontvangen geen factuur, omdat de praktijk de declaratie rechtstreeks bij de zorgverzekeraar indient. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u een factuur.
  • Deze factuur dient door de cliënt betaald te worden en kan eventueel daarna verhaald worden bij de verzekering.
  • De factuur van fysiotherapeut dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  • Na de periode van 30 dagen ontvangt de patiënt een aanmaning.
  • Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien de patiënt in verzuim blijft, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 48,40, alles exclusief omzetbelasting.